Další poznámky a oznámení

V současné době připravujeme aktualizaci Obecných podmínek, kde bude zohledněno vstoupení v platnost Nařízení EU o ochraně osobních údajů (jinak také známé jako GDPR).

Obchodní podmínky užití stránek www.histogram.cz

1. Úvodní ustanovení
Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.histogram.cz je společnost Histogram, s.r.o., IČO: 03355993, se sídlem K Ovčínu 1527/26, 182 00 Praha–Kobylisy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230464 (dále jako „Histogram“ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.histogram.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.histogram.cz („obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Histogram ani webových stránek samotných.
2. Autorská a licenční práva
Internetové stránky www.histogram.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.histogram.cz lze bez souhlasu Histogram použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.histogram.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Histogram. V případě porušení autorských práv se bude Histogram domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.
3. Způsob užití webových stránek
Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.histogram.cz s tím, že je zakázáno zejména:
  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.histogram.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.histogram.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu, administračnímu rozhraní apod., a
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.
4. Omezení odpovědnosti Histogram
Obsah internetových stránek www.histogram.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek či jiných dopředu a zřetelně označených dokumentů, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.histogram.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.histogram.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.histogram.cz.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.histogram.cz.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje zboží prostřednictvím internetových stránek www.histogram.cz, jejichž úprava je obsažena v separátních obchodních podmínkách.
6. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se dále řídí Podmínkami Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou zvěřejněny na www.histogram.cz/gdpr. Histogram shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci a vytvoření profilu, a to zejména jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), fotografii, telefonní číslo a další údaje, které uživatel v rámci registrace a vytvoření profilu vědomě a dobrovolně poskytne. Osobní údaje Histogram shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.
Poskytnuté osobní údaje Histogram nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na www.histogram.cz.
Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Histogram provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Histogram o vysvětlení nebo může požadovat, aby Histogram odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení Histogram.
Osobní údaje jsou Histogram zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele.
7. Závěrečná ustanovení
Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.
Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Histogram se řídí českým právním řádem.
Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.histogram.cz.
V Praze, dne 1. května 2018